PHỤ LỤC 3

LỰA CHỌN CÁC SỞ BAN NGÀNH ĐÁNH GIÁ

(Ngoài 01 Sở/Ban/Ngành được lựa chọn sẵn, Doanh nghiệp tiến hành lựa chọn THÊM 02 Sở/Ban/Ngành mà Doanh nghiệp có hiểu biết và/hoặc tương tác nhiều nhất trong năm 2023. Sau đó, kính đề nghị Doanh nghiệp tiến hành đánh giá 03 Sở/Ban/Ngành trên 03 PHIẾU riêng biệt gửi kèm)

Trong năm 2023 Doanh nghiệp có những tương tác nào với mỗi Sở/Ban/Ngành?
Tương tác trực tuyến/ Trang cổng thông tin điện tử
Tương tác với Bộ phận Một cửa/ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
Gặp làm việc tại trụ sở của Sở/Ban/ Ngành (như đấu thầu, đầu tư)
Gặp làm việc tại trụ sở của Doanh nghiệp (như thanh, kiểm tra)
Gặp làm việc ở nơi khác (như đối thoại DN)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Công thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Tài chính
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch
Thanh tra tỉnh
Công an tỉnh
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Lựa chọn thêm 02 Sở/Ban/Ngành mà Doanh nghiệp có hiểu biết và/hoặc tương tác nhiều nhất trong năm 2023
Lựa chọn địa phương nơi Doanh nghiệp có trụ sở
Use Shift+Tab to go back